آبیاری بهینه

روش های نوین آبیاری با کمترین میزان هدر رفت آب

برنامه کود دهی

بهترین برنامه های کود دهی متناسب با فصل و منطقه زیر کشت

رشد متناسب گیاه

بررسی دقیق رشد گیاه از زمان شروع کاشت تا زمان برداشت محصول

قابلیت نگهداری

نگهداری بلند مدت محصول در سردخانه ها بدون از دست رفتن کیفیت اولیه

تولید اقتصادی

صرفه اقتصادی محصولات گوناگون سیب زمینی وابسته به میزان سطح زیر کشت و زمان کشت و نوع واریته استفاده شده

نگهداری آسان

برنامه های آسان جهت نگهداری گیاه در زمان داشت محصول

فابولا

فابولا

مخصوص مصرف سنتی

میان رَس

Sifra

سیفرا

مخصوص مصرف سنتی

میان رَس

پانامرا

مخصوص مصرف سنتی

میان رَس

سابابا

مخصوص مصرف سنتی

میان رَس

راشیدا

مخصوص مصرف سنتی

میان رَس

Primabelle

پریمابل

ویژه سوپرمارکت

خیلی زود رَس

کولومبا

ویژه سوپرمارکت

خیلی زود رَس

سیلوانا

ویژه سوپرمارکت

زود رَس

ساگیتا

ویژه سوپرمارکت

زود رَس

کررا

ویژه سوپرمارکت

خیلی زود رَس

اینوویتور

فرنچ فرایز

زود رَس

چلنجر

فرنچ فرایز

میان رَس

آلورستون راست

فرنچ فرایز

میان رَس

تاوروس

چیپس

میان رَس