مصارف سنتی

مصارف سنتی

واریته ای میان رَس ، خوراکی ، پُرتناژ

کیفیت پخت

دوره رشد

میان رَس

رنگ پوست و گوشت