سوپرمارکتها

سوپرمارکتها

واریته ای زود رَس ، خوراکی ، پُرتناژ

کیفیت پخت

دوره رشد

زود رَس

رنگ پوست و گوشت