کولتیواتور جلوی تراکتور

خاک سست برای سیب زمینی در حال رشد مناسب است ولی تردد زیاد در مزرعه خاک را فشرده می کند. کولتیواتور جلوی تراکتور ، خاک را برای کارنده مجهز به شیپر آماده می کند و همچنین امکان اضافه نمودن تانک اسید شوئی نیز ممکن میباشد.