کود کار جلوی تراکتور دو ردیفه

مطالعات متعدد ثابت کرد که کودکاری زیر بذر تاثیر خوبی در رشد گیاه دارد.بدلایل اقتصادی پیشنهاد می گردد که کودکاری همزمان با کاشت بذر انجام شود و در وقت نیز صرفه جوئی میگردد. کودکاری دقیق برای رشد محصول بسیار مهم است. توصیه میشود کودکاری در سمت چپ و راست بذر و کمی عمیق تر از بذر سیب زمینی قرار گیرد. این روش کودکاری کمک به رشد در عمق می کند و از میزان سبزینه کاسته میشود. کودکار گریمه شما را در این امر یاری میدهد. فاصله کودکاری با بذر سیب زمینی بسته به نوع بذر قابل تنظیم است. زنجیر کنترل عمق و چرخ هدایت گر برای جلوگیری از لغزش آزاد کودکار تعبیه شده است.