کارنده نواری 4 ردیفه - GB430

کارنده 4 ردیفه نواری ، مناسبترین دستگاه 4 ردیفه جهت کاشت در بسترهای باریک ( 42 سانتی متری)میباشد.  مناسب برای کاشت بذرهای سورت نشده یا خوب سورت نشده، و همچنین بذرهای بلند و چاقی شکل مشکلی بوجود نمیآورد. سیستمی کمی متفاوت. توسط سیستم هیدرولیکی بذرها به 4 نوار کارنده انتقال می یابد و در ادامه نوار افقی ، برگشت بذر قراردارد و موقعیت بذر برای کاشت کنترل می شود. تمام مراحل کاشت توسط سیستم کنترل میشود. تنظیمات فواصل براحتی انجام میشود. میزان بذر مورد نیاز در هکتار توسط سیستم هوشمند کنترل میشود. امکان استفاده از بذر کار بصورت ترکیبی با سایر ادوات مورد نیاز امکان پذیر است.