کولتیواتور هوشمند

دستگاه کولتیواتور هوشمند گارفورد با استفاده از تکنیک های تجزیه و تحلیل تصاویر برای حذف فیزیکی علفهای هرز در بین ردیف و همچنین روی ردیف بین گیاهان مورد استفاده قرار میگیرد.

طراحی و توسعه این دستگاه برای استفاده در محصولات نشاء کاری شده از قبیل کاهو، کلم ، کرفس و غیره میباشد، با این حال در بسیاری از محصولات منجمله چغندر قند که به طور منظم و فاصله ردیف مشخص کاشته میشوند کاربرد دارد.

در مورد محصول چغندر قند در صورتیکه گیاه سبز همپوشانی نداشته و گیاهان کاشته شده قابل تفکیک از هم باشند میتوان بعنوان دستگاه تنک کن نیز استفاده نمود.

سرعت رو به جلو دستگاه تا فاصله 3 بوته در ثانیه امکان پذیر است.

حداکثر تعداد ردیفها تا 18 سطر و عرض کار 6 متر میباشد.