داشت

برای حفاظت در مقابل علفهای هرز بدون استفاده از مواد شیمیائی و خاک دهی همزمان، شرکت گریمه دستگاه 2 و 4 ردیفه ECO را ارائه می نماید. برش علفهای هرز توسط تیغه های برش تعبیه شده در دستگاه که توسط چرخهای هدایت کننده در کنار ردیف هدایت میشود انجام میگردد. با تغییر شکل شیب بستر، تیغه ها نیز بطور اتومات تنظیم میشوند. سیستم برش ، علفهای هرز را فطع می کند و مانع رشد آنها میشود. شیپر بدنبال تیغه برش فرم بستر را مرتب می نماید.

داشت - Ridging Hiller ECO Ridging - Hiller

برای حفاظت در مقابل علفهای هرز بدون استفاده از مواد شیمیائی و خاک دهی همزمان، شرکت گریمه دستگاه 2 و 4 ردیفه ECO را ارائه می نماید. برش علفهای هرز توسط تیغه های برش تعبیه شده در دستگاه که توسط چرخهای هدایت کننده در کنار ردیف هدایت میشود انجام میگردد. با تغییر شکل شیب بستر، تیغه ها نیز بطور اتومات تنظیم میشوند. سیستم برش ، علفهای هرز را فطع می کند و مانع رشد آنها میشود. شیپر بدنبال تیغه برش فرم بستر را مرتب می نماید.