مقاله ها

كاشت سيب زمينى به روش كواد در سطح ٩٠٠ هكتار در مزارع جلگه رخ ، ازنا و گلستان

كاشت سيب زمينى به روش كواد در سطح ٩٠٠ هكتار در مزارع جلگه رخ ، ازنا و گلستان