مقاله ها

متوسط عملكرد سيب زمينى با سيستم كواد در مزرعه آقاى عبدالله جرجانى در گرگان ٥٣ تن در هكتار

متوسط عملكرد سيب زمينى با سيستم كواد در مزرعه آقاى عبدالله جرجانى در گرگان ٥٣ تن در هكتار