مقاله ها

دستگاه آماده ساز خاك GF600 مخصوص سيب زمينى در مزرعه آقاى خزاعى در سطح ٢٧٠ هكتار بكار گرفته شد

دستگاه آماده ساز خاك GF600 مخصوص سيب زمينى در مزرعه آقاى خزاعى در سطح ٢٧٠ هكتار بكار گرفته شد