انتقال سیب زمینی - Tandem Receiving Hopper TH624

قانون عمومی در زمان محدود برداشت محصول عبارت است از: وقت پول است. توسط دریافت کننده اولیه TH624 بی اندازه زمان انتظار کامیون کاهش می یابد. زمان تخلیه بین 50 تا 75% کاهش می یابد/ این به مفهوم افزایش ظرفیت کاری شما به همین میزان و با همن تعداد کامیون و کارگر است. TH624 مخصوص دریافت سریع محصول و انتقال آن به RH می باشد. ویژگیهای TH624 افزایش ظرفیت حمل و افزایش راندکان خط کامل سورتر می باشد.