سیب زمینی کن - GVR/RL1700

در مزارع برداشت دستی، ترکیبی و دو مرحله‌ای که می‌بایستی پوست سیب زمینی کاملاً خشک و محکم گردد تا امکان انبارداری بیشتر میسر گردد، از دستگاه‌های GVR  و RL1700   استفاده می‌گردد. دستگاه  RL1700 به سیستم جدا کننده برگ مجهز است. دستگاه‌های فوق در مزارع کوچک و بزرگ کاربرد دارند و در صورت نیاز به افزایش میزان برداشت توسط کمباین، ابتدا سیب زمینی بترتیب از دو ردیف چپ و راست خارج و در بین دو ردیف وسطی ریخته میشود و در هنگام برداشت با کمباین میزان سه برابر حد معمول سیب زمینی برداشت می‌گردد.