جدا سازی سنگ و کلوخ - Max- bed  

در تمام اروپا کشاورزان برای تولید محصول در زمین‌های سنگلاخی و کلوخ دار روی مرحله جداسازی و داشت تاکید دارند. برای این منظور دستگاه جدید  Max-bed  گریمه معرفی می‌شود. این دستگاه برای تولید سیب زمینی طراحی شده است افزایش 50% سطح زیر کشت گیاه در هکتار که نسبت مستقیم با میزان تولید محصول دارد. فواصل ردیف بهینه شده در افزایش محصول نهایی نمایان می‌گردد. این افزایش سطح زیر کشت مدیون اصلاح 1/5 برابری عرض ردیف کشت می‌باشد. اصلاح توازن آب در ردیف، مدیون بستر با عرض بیشتر و کاهش فضای بین ردیفی است. افزایش قابل ملاحظه عملکرد در فصل زراعی در مقایسه با سیستم‌های رایج، منتج به کاهش هزینه‌های عملیاتی می‌گردد. بارگیری سریع‌تر کامیون‌ها در زمان برداشت و در نتیجه استفاده کارآمدتر در حمل و نقل جاده‌ای و توان بیشتر برای جابجائی محصول تولید شده از مزایای دیگر بکارگیری این دستگاه می‌باشد. تعداد بستر کمتر یعنی حرکت کمتر در زمین و این به‌معنی کاهش زمان‌های مرده و بی‌فایده در هنگام برداشت می‌باشد. افزایش یکنواختی رشد محصول، نتیجه کاهش تاثیرات لبه ردیف‌ها بر‌ روی محصول است. این تاثیر روی قسمت سبز گیاه بدلیل افزایش قدرت جذب نور در کنار ردیف‌ها مشهود است.