فرم دهی بستر

BF 200

BF600

BFL200

BFL600

گام اول، جداسازی سنگ و کلوخ و ایجاد بستر می‌باشد. ابتدا در اواخر پائیز زمین را شخم می‌زنیم و اجازه می‌دهیم برف و یخبندان نسبت به پوک نمودن خاک تاثیر خود را داشته باشند. در فصل کاشت شکل بستر تعیین کننده مرحله اول کار است و عرض بستر در این مرحله انتخاب می‌شود. در این خصوص گریمه دو مدل پایه را ارائه می‌دهد، سری بی اف، بستر ساز بزرگ برای استفاده در خاک‌های نیمه سنگین و سنگین سنگلاخی و کلوخ دار و سری بی اف ال، برای استفاده در تمام خاکها و بسترهای کوچک. شیپرهای کناری، خاک را روی بستر نگه می‌دارد و مانع ریزش آن به شیار می‌شود. سری 200 مخصوص ایجاد دو ردیف بستر و سری 600 مخصوص ایجاد 3 یا 4 ردیف بستر می‌باشد. تصمیم برای ایجاد بستر مناسب از نظر فواصل، تمیز بودن و عمل یکنواخت شیار با شماست و خاک برای مرحله بعد آماده می‌شود.